Nhân sự

TT

Nhân sự

Học vấn

Chức vụ

1

Đào Văn Phượng

Tiến sĩ

Trưởng phòng

2

Vũ Kế Hoạch

Tiến sĩ

Cố Vấn

3

Trần Thị Hoàn

Cử nhân CĐ

Chuyên viên PT. NCKH

4

Đỗ Thu Thủy

Thạc sĩ

Chuyên viên PT. HTQT

5

Phương Thị Hệ

Cử nhân đại học

Chuyên viên PT. HTQT