Nhân sự

TT

Nhân sự

Học vấn

Chức vụ

1

Bùi Xuân Vương

Tiến sĩ

Trưởng phòng

2

Đinh Xuân Thủy

Thạc sỹ

Chuyên viên

3

Trần Thị Hoàn

Cử nhân CĐ

Chuyên viên