Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm - Hội đồng Giáo sư NN

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin 10_ DMTC HDN Khoa hoc An ninh 2019_0001.pdf về máy tính10_ DMTC HDN Khoa hoc An ninh 2019_0001.pdf29 lần tải
Tải tập tin 11_ DMTC HDN Khoa hoc Quan su 2019_0001.pdf về máy tính11_ DMTC HDN Khoa hoc Quan su 2019_0001.pdf24 lần tải
Tải tập tin 12_ DMTC HDLN Khoa hoc Trai dat-Mo_0001.pdf về máy tính12_ DMTC HDLN Khoa hoc Trai dat-Mo_0001.pdf20 lần tải
Tải tập tin 13_ sua DMTC HDN Kinh te 2019_0001.pdf về máy tính13_ sua DMTC HDN Kinh te 2019_0001.pdf29 lần tải
Tải tập tin 14_ DMTC HDN Luat hoc 2019_0001.pdf về máy tính14_ DMTC HDN Luat hoc 2019_0001.pdf22 lần tải
Tải tập tin 15_ DMTC HDN Luyen kim 2019_0001.pdf về máy tính15_ DMTC HDN Luyen kim 2019_0001.pdf18 lần tải
Tải tập tin 16_ DMTC HDN Ngon ngu hoc 2019_0001.pdf về máy tính16_ DMTC HDN Ngon ngu hoc 2019_0001.pdf24 lần tải
Tải tập tin 17_ DMTC HDLN Nong nghiep-Lam nghiep 2019_0001.pdf về máy tính17_ DMTC HDLN Nong nghiep-Lam nghiep 2019_0001.pdf23 lần tải
Tải tập tin 18_ DMTC HDN Sinh hoc 2019_0001.pdf về máy tính18_ DMTC HDN Sinh hoc 2019_0001.pdf23 lần tải
Tải tập tin 19_ DMTC HDLN Su hoc-Khao co hoc-Dan toc hoc 2019_0001.pdf về máy tính19_ DMTC HDLN Su hoc-Khao co hoc-Dan toc hoc 2019_0001.pdf26 lần tải
Tải tập tin 1_ DMTC HDLN Chan nuoi-Thu y-Thuy san 2019_0001.pdf về máy tính1_ DMTC HDLN Chan nuoi-Thu y-Thuy san 2019_0001.pdf28 lần tải
Tải tập tin 20_ DMTC HDN Tam ly hoc 2019_0001.pdf về máy tính20_ DMTC HDN Tam ly hoc 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 21_ DMTC HDN Thuy loi 2019_0001.pdf về máy tính21_ DMTC HDN Thuy loi 2019_0001.pdf26 lần tải
Tải tập tin 22_ DMTC HDN Toan hoc 2019_0001.pdf về máy tính22_ DMTC HDN Toan hoc 2019_0001.pdf28 lần tải
Tải tập tin 23_ DMTC HDLN Triet hoc-Xa hoi hoc-Chinh tri hoc 2019_0001.pdf về máy tính23_ DMTC HDLN Triet hoc-Xa hoi hoc-Chinh tri hoc 2019_0001.pdf20 lần tải
Tải tập tin 24_ sua DMTC HDLN Van hoa-Nghe thuat-TDTT 2019_0001_0001.pdf về máy tính24_ sua DMTC HDLN Van hoa-Nghe thuat-TDTT 2019_0001_0001.pdf26 lần tải
Tải tập tin 25_ DMTC HDN Van hoc 2019_0001.pdf về máy tính25_ DMTC HDN Van hoc 2019_0001.pdf24 lần tải
Tải tập tin 26_ DMTC HDN Vat ly 2019_0001.pdf về máy tính26_ DMTC HDN Vat ly 2019_0001.pdf25 lần tải
Tải tập tin 27_ DMTC HDLN Xay dung-Kien truc 2019_0001.pdf về máy tính27_ DMTC HDLN Xay dung-Kien truc 2019_0001.pdf25 lần tải
Tải tập tin 28_ DMTC HDN Y hoc 2019_0001.pdf về máy tính28_ DMTC HDN Y hoc 2019_0001.pdf25 lần tải
Tải tập tin 2_ DMTC HDN Co hoc 2019_0001.pdf về máy tính2_ DMTC HDN Co hoc 2019_0001.pdf24 lần tải
Tải tập tin 3_ DMTC HDLN Co khi-Dong luc 2019_0001.pdf về máy tính3_ DMTC HDLN Co khi-Dong luc 2019_0001.pdf26 lần tải
Tải tập tin 4_ DMTC HDN Cong nghe thong tin 2019_0001 (1).pdf về máy tính4_ DMTC HDN Cong nghe thong tin 2019_0001 (1).pdf25 lần tải
Tải tập tin 5_ DMTC HDN Duoc hoc 2019_0001-da xoay.pdf về máy tính5_ DMTC HDN Duoc hoc 2019_0001-da xoay.pdf20 lần tải
Tải tập tin 6_ DMTC HDLN Dien-Dien tu-Tu dong hoa 2019_0001(1).pdf về máy tính6_ DMTC HDLN Dien-Dien tu-Tu dong hoa 2019_0001(1).pdf26 lần tải
Tải tập tin 7_ DMTC HDN Giao thong van tai 2019_0001.pdf về máy tính7_ DMTC HDN Giao thong van tai 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 8_ DMTC HDN Giao duc hoc 2019_0001.pdf về máy tính8_ DMTC HDN Giao duc hoc 2019_0001.pdf31 lần tải
Tải tập tin 9_ DMTC HDLN Hoa hoc-CNTP 2019_0001.pdf về máy tính9_ DMTC HDLN Hoa hoc-CNTP 2019_0001.pdf23 lần tải
Tải tập tin QD so 29 phe duyet DMTC 2019_0001.pdf về máy tínhQD so 29 phe duyet DMTC 2019_0001.pdf21 lần tải

Nghiên cứu khoa học

CÁCH VIẾT CHI TIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC

Để được đăng ở các loại tạp chí tác giả cần biết rõ ràng về loại bài báo mà ta dự định viết, thực hiện đúng theo hướng dẫn yêu cầu của từng tạp chí. Văn phong rõ ràng, cách viết khoa học, viết phản ánh sự thật từ nghiên cứu một cách trung thực, chính xác, tránh dùng văn nói trong bài báo cáo.

Xem tiếp...
Các tin khác

Quy trình làm việc

Hình ảnh NCKH-HTQT