Hợp tác quốc tế

XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NỘI BỘ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2019 - 2020

 

XÉT DUYT THUYT MINH Đ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NI B

KHOA ĐIN – ĐIN T NĂM HC 2019 - 2020

 

 

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2019, ti phòng hp 1, Trường Cao đng Công Thương Tp. HCM đã t chc xét duyt thuyết minh đ cương giáo trình ni b ca Khoa Đin – Đin t. Ch tch hi đng là thy Nguyn Anh Tun, thy Đào Văn Phượng làm thư ký, Trưởng phòng QLKH & HTQT.

Năm 2019, Khoa Đin – Đin t đăng ký thc hin 4 giáo trình phc v cho nhu cu ging dy, hc tp và nghiên cu ca nhà trường. Các đ tài được xét duyt bao gm:

  • Giáo trình Truyn s liu; Ch biên: ThS. Nguyn Th Mai Lan
  • Giáo trình Matlab trong điu khin; Ch biên: ThS. Nguyn Vit Khoa
  • Giáo trình Thí nghim đin t công sut; Ch biên: ThS. Đào Thành Sung
  • Giáo trình Thí nghim máy đin; Ch biên: ThS. Mai Văn Lê

Ti bui xét duyt, các ch biên ln lượt trình bày thuyết minh đ cương ca mình. Các thành viên hi đng nhn xét, đánh giá, góp ý vi mc đích các ch nhim sa cha, hoàn thin thuyết minh đ cương.

Sau bui làm vic nghiêm túc, đúng quy chế, c 4 đ cương được Hi đng xét duyt thông qua. Hi đng đ ngh các ch biên hoàn thin đ cương và trin khai thc hin biên tp giá trình trong năm 2020 theo đúng kế hoch đ ra.