HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH CẤP KHOA

Các khoa click vào file đính kèm để tải về nghiệm thu Hội đồng khoa học cấp Khoa.


Tập tin đính kèm:
Tải tập tin BIEN BAN NGHIEM THU .doc về máy tínhBIEN BAN NGHIEM THU .doc5 lần tải
Tải tập tin PHIEU DANH GIA XEP LOAI.doc về máy tínhPHIEU DANH GIA XEP LOAI.doc4 lần tải
Tải tập tin PHIEU TONG HOP KET QUA.doc về máy tínhPHIEU TONG HOP KET QUA.doc4 lần tải