Danh sách các bài báo khoa học năm 2013 và 2014

 

STT

Họ tên

Khoa

Tên bài báo

 

Tên báo đăng

 

Khoa

 

File

1

Lê Đức Thắng

GDĐC

ON THE SOLUTION OF INTERVAL-VALUED INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS UNDER GENERALIZED HUKUHARA DERIVATIVE

 

Chương trình và báo cáo Đại hội Toán học VN lần thứ 8

2013

PDF 

2

Lê Đức Thắng

GDĐC

AN ILL-POSED ELLIPTIC PROBLEM OF RECONSTRUCTING THE TEMPERATURE FROM INTERIOR DATA

 

Tạp chí Romai Journal no.01

2013

PDF 

3

Nguyễn Xuân Lưu

Lý luận chính trị

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong hai cuộc kháng chiến

 

Tạp chí Sổ tay xây dựng Đảng

2013

 PDF

4

Đoàn Văn Thắng

CNTT

Câu trả lời gần đúng cho truy vấn Null trên mô hình CSDL hướng đối tượng mờ thiếu thông tin

 

Tạp chí Tin học và điều khiển học

2013

 

5

Nguyễn Phúc Binh

GDĐC

Đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh với sự hỗ trợ của các công cụ trực tuyến

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ứng dụng ICT trong GD&ĐT, nhìn lại để bức phá

2013

 

6

Vũ Nhật Tân

QTKD

Cuốn Giáo trình Quản trị bán hàng (cấp Quốc gia)

 

Nhà xuất bản Thống kê

2013

 

7

Phạm Thị Đoạt

Lý luận chính trị

Định hướng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về phát triển con người toàn diện

 

Tạp chí Khoa học Chính trị - sô 4

2013

 

8

Đặng Tâm Trung

Điện – Điện tử

Robot Pose Estimation Using Stereo Visual Odometry

 

International Symposium on Electrical and Electronics Engineering

2013

PDF 

9

Nguyễn Văn Trung

Điện – Điện tử

Mean Threshold and ARNN Algorithms for Identification of Eye Commands in an EEG-Controlled Wheelchair

 

Engineering

2013

 

10

Lâm Văn Quốc

Cơ khí động lực

Nghiên cứu tính toán và đánh giá dao động xe khách County HMK29SL đang lắp ráp tại công ty Tracomeco

 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật

2013

PDF 

11

Nguyễn Xuân Lưu

Lý luận chính trị

Chủ trương tập hợp lực lượng của Đảng ta từ cương lĩnh chính trị đầu tiên

 

Sổ tay xây dựng Đảng

2014

 

12

Đoàn Văn Thắng

CNTT

Các phép toán đại số trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ theo tiếp cận đại số gia tử

 

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, Huế

2013

PDF 

13

Nguyễn Văn Trung

Điện – Điện tử

Điều khiển xe lăn điện bằng các hoạt động của mắt dựa trên tín hiệu điện não

 

Tạp chí phát triển KH&CN

2013

 PDF

14

Hồ Hoài Nam

Điện – Điện tử

AN EFFICIENT IMAGE ENHANCEMENT ALGORITHM FOR SONAR DATA

 

International Journal of Latest Research in Science and Technology

2013

PDF 

15

Hồ Hoài Nam

Điện – Điện tử

An efficient image-baseddamagedetectionforcablesurface in cable-stayedbridges

 

NDT&E International, ScienceDirect

2013

 PDF