DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM

 

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM

Năm 2015, mô hình này được bu chn trong top 5 nhng xu hướng trong công ngh giáo dc M. Bài viết này gii thiu lch s hình thành và phát trin, tính ưu vit và các hn chế ca mô hình này qua ý kiến ca các nhà giáo dc M. Và t thc tế nghiên cu và nhng áp dng ban đu Vit Nam, tôi đưa ra các bình lun và gii pháp cho vn đề đó.


Mô hình Flipped classroom là gì?

Flipped classroom (l
p hc đo ngược) là mt mô hình dy hc mi ra đi khong 10 năm nay M vàđược áp dng rng rãi trong nhiu trường hc, t các lp tiu hc, trung hc đến nhng năm đu đi hc, đã làm đo ngược cách t chc dy hc theo truyn thng. Hình thc ca flipped classroom, trong s so sánh vi lp hc truyn thng, được th hin bng minh ha dưới đây.
Trong mô hình d
y hc này, giáo viên (GV) có nhiu cơ hi hơn trong quan sát, tiếp xúc đ hướng dn, đánh giá tng hc sinh (HS). Mô hình cũng to không gian đ HS năng đng hơn trong vic thu nhn kiến thc, hp tác vi bn bè và có thđánh giáđược kết qu hc tp ca bn thân.


C
ơ s ca mô hình lp hc đo ngược da trên sáu bc thang đo nhn thc ca Bloom, t thp đến cao là: ghi nh, thông hiu, vn dng, phân tích, tng hp, đánh giá. Trong lp hc truyn thng, thi gian lp b gii hn, là mt hng s, GV ch có th hướng dn HS ni dung bài hc ba mc đđu ca nhn thc là ghi nh, thông hiu và vn dng. Đđt đến các mc đ sau, HS phi n lc t hc tp và nghiên cu nhà vàđó là mt tr ngi ln vi đa s HS. Mô hình mi “đo ngược mô hình truyn thng, ba mc đđu được HS thc hin nhà nh nhng băng ghi hình hướng dn ca GV. Thi gian lp, GV và HS s cùng làm vic nhm đt ba bc thang sau ca nhn thc như mình ha qua sơ đ dưới.

Sơ lược v lch s
Năm 1993, Alison King xu
t bn công trình From sage on the stage to guide on the side (T nhà thông thái trên các tượng đài thành người đng hành bên cnh bn). Trong đó, King đc bit chú trng vào vic GV cn s dng thi gian lp đ t chc cho HS tìm hiu ý nghĩa ca bài hc hơn là truyn đt thông tin. Mc dù chưa đưa ra khái nim flipped classroom nhưng công trình ca King thường được các nhà giáo dc trích dn như là s thúc đy và cách tân cho phép dành không gian lp hc vào các hot đng hc tp tích cc. Đến năm 2000, các tác gi Lage, Platt và Treglia xut bn công trình “Đo ngược lp hc- cánh ca dn đến s sáng to môi trường hc tp trn vn, trong đó gii thiu các nghiên cu v lp hc đo ngược ti các trường cao đng.
Đ
c bit, người có công ln cho mô hình flipped classroom là Salman Khan. Năm 2004, Khan bt đu ghi hình bài ging ca mình thành các video đ phđo cho em h sng mt bang khác. Nhng video này được đưa lên YouTube và rt được yêu thích. Tđó Salman Khan thành lp hc vin Khan, cho đến nay đã có khong 2200 video bao gm tt c các môn hc, t nhng kiến thc đơn gin nht như thc hin phép toán s hc ca tiu hc đến các bài gii tích vector trong chương trình đi hc. Mi tháng có mt triu người hc dùng trang web ca Khan, vi s lượt xem khong 100 đến 200.000 lượt mi ngày1. Khu hiu mà hc vin Khan đưa ra đy hp dn. Bn ch cn biết mt điu: bn có th hc mi th, min phí, cho mi người, mãi mãi!2
Mùa xuân năm 2007, Jonathan Bergmann và Aaron Sams, hai giáo viên hóa h
c trường THPT Woodland Park, ghi li nhng bài ging ca mình và cung cp cho HS vì nhiu lý do khác nhau đã không đến lp mt cách đy đđ theo kp chương trình, qua đó hđã xây dng mô hình flipped classroom, làm thay đi hoàn toàn cách dy ca GV, cách hc ca HS. Jonathan và Aaron đã nhn được phn thưởng ca tng thng vì nhng thành công trong mô hình flipped classroom.

Nh
ng ưu đim ca mô hình flipped classroom
V
i mô hình flipped classroom, các nhà giáo dc đưa ra bn tr ct sau:

Th nht, đó là môi trường hc tp linh hot. Flipped classroom cho phép HS la chn cách thc, nơi chn, thi gian hc tp phù hp vi điu kin ca cá nhân. Hơn na, GV cũng linh hot hơn c trong đánh giá vic hc tp ca HS.

Th hai, mô hình này to nên văn hóa hc tp mi cho HS. Trong các lp hc truyn thng, GV là trung tâm ca thông tin. Nếu HS tho lun câu hi thì tt cđu xoay quanh nhng ý kiến chđo ca GV. Ngược li, mô hình flipped classroom buc phi ly HS làm trung tâm trong quá trình dy hc. Thi gian lp được dành cho vic tho lun các kiến thc sâu hơn, to ra nhng cơ hi hc tp phong phú hơn cho HS.

Th ba, flipped classroom cung cp ni dung chương trình hc tp mt cách cóđnh hướng. Thông qua ni dung này mà ti ưu hóa thi gian lp. GV xác đnh rõ ni dung và mc đích bài hc cho HS, tđó HS chđng khám phá, lĩnh hi.

Th tư, mô hình này đòi hi GV phi là nhng nhà sư phm chuyên nghip. Vai trò mt nhà sư phm chuyên nghip vi các lp flipped classroom thm chí còn kht khe hơn trong các lp hc truyn thng. Trong thi gian lp, GV liên tc quan sát HS ca mình, cung cp cho các em nhng phn hi thích hp vào đúng thi đim cn thiết, đánh giá các bài làm ca HS. GV suy nghĩ v thc tế, kết ni mi thành viên trong lp hc đ nâng cao vic hc tp ca các em. Các GV cng tác vi nhau, cùng suy nghĩ và chu trách nhim trong vic biến đi thc tin ca mình.

Nh
ng hn chế ca flipped classroom
Trong th
c tế, khi trin khai mô hình flipped classroom, các nhà giáo dc đi mt vi nhiu tr ngi, thách thc, t c GV và HS. Nhà giáo dc Lisa Nielsen, sau mt thi gian nhit thành ng h, qua thc tếáp dng, đãđưa ra mt s lý do khiến bà không hoàn toàn tán đng mô hình này.

Tr
ngi đu tiên cho HS là không phi gia đình tt c các em đu có cơ s h tng v truyn thông đng đu. Không phi tt c HS đu d dàng truy cp, ly được bài ging ca GV đ làm vic; tiếp theo làmt s lượng ngày càng nhiu các ph huynh và nhà giáo dc không tin rng chúng ta cn đánh cp thi gian nhà ca tr em bng các bài tp v nhà bt buc. Vi các em, thi gian nhà cn thiết dành cho nhng đam mê riêng, cho s kết ni vi bn bè và gia đình, đ vui chơi hoc tham gia các hot đng xã hi, th thao…” Ngoài ra, do chưa hiu thu đáo v flipped classroom, nhiu GV sđưa ra nhng bin pháp sư phm ti, như li ca Nielsen thut li. Khi tôi chia sý tưởng v flipped classroom cho mt nhà qun lý, bà lp tc phn khích nói li vi tôi: tht tuyt vi! Chúng tôi s có nhiu thi gian hơn lp hc đ chun b cho HS gii các đ thi. Không phi các trường đu sn sàng đ HS hc tp theo mt nhp đ hp vi s phát trin ca tng HS. Các trường có nhn thc được rng không phi ai cùng mt la tui cũng cn phi đng thi cùng mt giai đon như nhau v nhn thc?

N
ếu t chc không cn thn, ch mang tính hình thc thì flipped classroom cũng là mt dng ca lp hc truyn thng. Tuy nhìn qua thì mô hình này có v hin đi, mi m nhưng bn cht vn là GV đưa ra bài ging ca mình và HS theo đóđ thc hin.

Giáo d
c Vit Nam vi mô hình FLIPPED CLASSROOM
Đ
áp dng mô hình này vào thc tế dy hc Vit Nam, dù mc đ thc nghim, chúng ta cũng đi din vi nhiu khó khăn và thách thc.

Nh
ng khó khăn
-
Vit Nam, mô hình flipped classroom vn chưa được B GD&ĐT chính thc tha nhn. Không thy nhng thông tin, bài viết trên các báo giáo dc, Mt vài giáo viên áp dng mô hình này mt cách t phát, ri rc, không có s kết ni, không có môi trường đ lan ta.
- Các nhà khoa h
c giáo dc hình như vn đang đng ngoài cuc. Chúng tôi vn chưa đc được nhng kho cu công phu v flipped classroom mà ch thy nhng bài viết mang tính gii thiu, biên dch mt cách sơ lược.
- C
ơ s h tng v công ngh thông tin Vit Nam rt khác bit do hoàn cnh kinh tế và vùng min khác nhau ca HS.
- N
ếu cóđiu kin v vt cht, các HS chưa có thói quen vào mng hc bài. Nếu không có s giám sát và tinh thn k lut cao, các em d sa đà, mt thi gian vào các kênh hp dn khác trên internet.
- Mô hình này c
n có sđng thun ln t ph huynh và gia đình HS.
- Khi b
t tay vào xây dng mô hình này, các GV Vit Nam không có thun li như các nước nói tiếng Anh, vn được tha hưởng mt kho tài liu khng l t hc vin Khan hay t chc Ted3.
- V
i GV, mô hình này buc h phi dành rt nhiu thi gian, tin bc và năng lc công nghđu tư cho các sn phm gi đến HS.

Gi
i pháp

  • Điu chúng ta cn nht là s liên kết. Mô hình mun thành công, các GV không th hot đng riêng l. H cn đến nhng din đàn đ chia s và hc hi kinh nghim. Mng lưới flipped classroom M cóđến 22.000 GV và các nhà giáo dc tham gia.4
  • Các b phn qun lý trường hc và các cp phòng, s và B GD cn có nhng khuyến khích, to không gian thông thoáng cho nhng GV tâm huyết cóđiu kin làm vic, th sc và cng hiến. Ngay ti M, dùđã có nhiu th nghim, flipped classroom vn đang là vn đ thi s ca giáo dc M.
  • Đ bt tay xây dng hiu qu mô hình flipped classroom, các GV cn lng nghe li khuyên các chuyên gia đ có th to được nhng video hiu qu (Thi gian cho mi video khong 3-5 phút).
  • Nếu chúng ta thc tâm mun đi mi căn bn, toàn din giáo dc nhm nâng cao cht lượng dy hc và hi nhp vi quc tế thì lý thuyết và các kế hoch trin khai mô hình flipped classroom cn được đt trên bàn các nhà giáo dc tâm huyết. Không th khác được. ------


TÀI LI
U THAM KHO
*http://www.slu.edu/cttl/resources/teaching-tips-and-resources/flipped-classroom-resources
* http://nextgenerationextension.org/ 2013/10/01/blooms-and-the-flipped-classroom/
*http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-536.php
*http://theinnovativeeducator.blogspot.ca/2011/10/five-reasons-im-not-flipping-over.html
* http://www.uq.edu.au/teach/flipped-classroom/how-to-start.html

 

Nguồn: Tạp chí Tia Sáng, tháng 4 năm 2016

GÓC NHÌN

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH FLIPPED CLASSROOM
24 02 2020 16:01 - admin

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm [ ... ]

NHỮNG ĐỘT PHÁ ĐI ĐÂU?
30 12 2019 09:05 - admin

Đổi mới thể chế không có gì quan trọng hơn là thay đổi cơ cấu quyền lực  [ ... ]