Danh sách Đề tài cấp trường đã đăng ký năm 2014

Phòng QLKHCN&HTQT thông báo danh sách các cán bộ - giảng viên được giao nhiệm vụ thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2014 - Theo quyết định số 677/QĐ-CĐCT, ngày 20 tháng 12 năm 2013 trong file danh sách đính kèm.

Yêu cầu các Chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc nghiên cứu Đề tài theo đúng tiến độ như Thuyết minh đã được duyệt.

Phòng QLKHCN&HTQT.