Chức năng nhiệm vụ

23-11-2021 quanly

Chức năng:

–  Là đơn vị tham mưu giúp Ban Giám Hiệu trong các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ:

–  Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình hàng năm, dài hạn của Trường.

–    Định kỳ báo cáo về tiến độ thực hiện các đề tài NCKH, biên soạn giáo trình.

–    Tổ chức thực hiện, nghiệm thu đề tài NCKH trong và ngoài Trường.

–  Đăng ký triển khai ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài Trường.

–  Tổ chức các hoạt động với các Sở, doanh nghiệp để thúc đẩy liên kết NCKH theo nhu cầu xã hội. Hỗ trợ các hoạt động chuyển giao công nghệ.

–   Cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan đến KHCN.

–   Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, HSSV làm NCKH.

–   Tổ chức các hội thảo về NCKH.

–   Công tác hợp tác quốc tế

–   Tổ chức triển khai các hoạt động trong lĩnh vực quan hệ quốc tế

–   Xây dựng các quan hệ, lập kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,

–   Tổ chức dịch thuật các văn bản có ngôn ngữ nước ngoài.

–   Tổ chức tiếp đón đoàn ra, đoàn vào.

–   Phối hợp với Phòng Tổ chức quản lý cán bộ – giảng viên đi học nước ngoài và thẩm định văn bằng;

 

Đối tác có nhu cầu liên kết đào tạo, xúc tiến đầu tư xin liên hệ:

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, trường Cao Đẳng Công Thương Tp. HCM

Phone: : Ms. Hoàn – 08.37313631 (Ext:32)

Email: nckh_htqt@hitu.edu.vn

Website: http://nckh.fit-hitu.edu.vn